Перелік спеціальностей

 
 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 2020 -2021
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH
Аерокосмічний факультет 
Aerospace Faculty
1. Спеціальність 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Освітньо-професійна програма:
Обладнання повітряних суден
 
Speciality 134 «Aviation and Aerospace Technologies»
Educational Professional Program:
Aircraft Equipment
 
2. Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітньо-професійна програма:
Газотурбінні установки та компресорні станції
 
Speciality 142 «Power Machinery»
Educational Professional Program:
Gas Turbine Plants and Compressor Stations
 
3. Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування»
Освітньо-професійна програма:
Авіаційні двигуни та енергетичні установки (Б)
 
Speciality 142 «Power Machinery»
Educational Professional Program:
Aviation engines and power plans (B)
 
4. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма:
Автоматика та автоматизація на транспорті (Б)
 
Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program:
Automatics and Automation in
Transport (В)
 
5. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:
Технічне обслуговування  та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
 
Speciality 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program:
Maintenance and Repair of Aircraft and Aircraft Engines
 
6. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:
Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів
 
Speciality 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program:
Airports Technologies of Works and Technological Equipment
 
Факультет аеронавігації, електроніки   та телекомунікацій
Faculty of Air Navigation, Electronics and Telecommunications
7. Спеціальність 126  «Інформаційні системи та технології»
Освітньо-професійна програма:  Інформаційні технології в аерокосмічних системах управління
 
Speciality 126 «Information Systems and Technologies»
Educational  Professional Program:
Information Technologies in Aerospace Control Systems
 
8. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 
Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-aided Control Systems and Automatics
 
9. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва
 
Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-Integrated Technological Processes of Production
 
10. Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма:  Інформаційні технології та інженерія авіаційних комп’ютерних систем
 
Speciality 151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Information Technologies and Aviation Computer Systems Engineering
 
12. Спеціальність 171 «Електроніка»
Освітньо-професійна програма:
Електронні системи
 
Speciality 171 «Electronics»
Educational Professional Program:
Electronic Systems
 
13.Спеціальність 171 «Електроніка»
Освітньо-професійна програма:
Електронні технології інтернету речей
 
Speciality 171 «Electronics»
Educational Professional Program:
Electronic Technologies of the Internet of Things
 
14. Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-професійна програма:
 Телекомунікаційні системи та мережі
 
Speciality 172 «Telecommunications and Radio Engineering»
Educational Professional Program: Telecommunication Systems and Networks
 
15. Спеціальність 173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма:
Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
 
Speciality 173 «Аvionics»
Educational Professional Program:
Flight Instruments and Navigation Systems
 
16.Спеціальність 173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки (Б)
 
Speciality  173 «Аvionics»
Educational Professional Program:
Computer Design of Avionics (В)
 
17. Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:
 Обслуговування повітряного руху
 
Speciality 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program:
Air Traffic Service
 
18.Спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:
Системи аеронавігаційного обслуговування
 
Speciality 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program:
Systems of Air Navigation Service
 
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
Faculty of Architecture, Construction and Design
19. Спеціальність 022 «Дизайн»
Освітньо-професійна програма:
Дизайн
 
Speciality 022 «Design»
Educational Professional Program:
Design
 
20. Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма:
Промислове та цивільне будівництво
 
Speciality 192 «Building and Civil Engineering»
Educational Professional Program:
Industrial and Civil Construction
 
Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering
21. Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Освітньо-професійна програма:
Інженерія програмного забезпечення
 
Speciality  121 «Software Engineering»
Educational Professional Program:
Software Engineering
 
22. Спеціальність  123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-професійна програма:
Комп’ютерні системи та  мережі
 
Speciality  123 «Computer Engineering»
Educational Professional Program:
Computer Systems and Networks
 
23. Спеціальність 125 «Кібербезпека»
Освітньо-професійна програма:
Системи та технології кібербезпеки
 
Speciality 125 «Cybersecurity»  
Educational Professional Program: Cybersecurity Systems and Technologies
 
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
Faculty of Economics and Business Administration
24.Спеціальність 051 «Економіка»
Освітньо-професійна програма:
Міжнародна економіка (Б)
 
Speciality 051 «Economics»
Educational Professional Program:
International Economics (В)
 
25. Спеціальність 075 «Маркетинг»
Освітньо-професійна програма:
Маркетинг ( Б)
 
Speciality 075 «Marketing»
Educational Professional Program:
Marketing (В)
 
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technologies
26. Спеціальність 101 «Екологія»
Освітньо-професійна програма:
Екологія та охорона навколишнього
середовища
 
Speciality 101 «Environmental Studies»
Educational Professional Program:
Ecology and Environmental Protection
 
27.Спеціальність 162 «Біотехнологія та біоінженерія»
Освітньо-професійна програма:
Фармацевтична біотехнологія
 
Speciality: 162 «Biotechnology and Bioengineering»
Educational Professional Program: 
Pharmaceutical Biotechnology
 
Факультет транспорту, менеджменту і логістики
Faculty of Transport, Management and Logistics
28. Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:
Логістика
 
Speciality 073 «Management»
Educational Professional Program:
Logistics
 
29. Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 
Speciality  073 «Management»
Educational Professional Program:
Management of Foreign Economic Activity
 
30. Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:
Менеджмент авіакомпаній та аеропортів (Б)
 
Speciality  073 «Management»
Educational Professional Program:
Management of Airlines and Airports (В)
 
31. Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:
Авіаційна логістика (Б)
 
Speciality  073 «Management»
Educational Professional Program:
Aviation Logistics (B)
 
32. Спеціальність 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма:
Глобальна логістика та управління ланцюгами постачання (М)
 
Speciality  073 «Management»
Educational Professional Program:
Global Logistics and Supply Chain Management (М)
 
33. Спеціальність 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Освітньо-професійна програма:
Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
 
Speciality 275 «AirTransport Technologies»
Educational Professional Program:
Air Transportation Management
 
 34. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному
транспорті)»
Освітньо-професійна програма:
 Мультимодальний транспорт і логістика (Б)
 
Speciality: 275 «Air Transport Technologies»
Educational Professional Program:
Multimodal Transport and Logistics (В)
 
Юридичний факультет
FacultyofLaw
35. Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма: Правознавство
 
Speciality: 081 «Law»
Educational Professional Program:
Jurisprudence
 
(Б) - тільки бакалавр
(М) – тільки магістр
 
(В ) – only bachelor
(М )- only master