Перелік спеціальностей

 
 
 
 
 
                                   НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 
                                ( LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSES
                                          WHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH )
                                                     Навчальний рік 2019/2020
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 
 
LIST OF  SPECIALTIES  OF ACADEMIC PROCESSESWHERE ALL COURSES DELIVERED IN ENGLISH
 
Аерокосмічний факультет
 
1. Спеціальність: 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Освітньо-професійна програма: Обладнання повітряних суден
 
2. Спеціальність:142 «Енергетичне машинобудування»
Освітньо-професійна програма: Газотурбінні установки та компресорні станції
 
3. Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Автоматика та автоматизація на транспорті
 
4. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма: Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден   і  авіадвигунів
 
5. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма:Технології  робіт та технологічне обладнання аеропортів
 
AerospaceFaculty
 
Speciality: 134 «Aviation and Aerospace Technologies»
Educational Professional Program: Aircraft Equipment
 
Speciality:142 «Power Machinery»
Educational Professional Program: Gas Turbine Plants and Compressor Stations
 
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Automatics and Automationin Transport
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Maintenance and Repairof Aircraft and Aircraft Engines
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Airports Technologies of Works and Technological Equipment
Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
 
6. Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
 
7. Спеціальність:151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва
 
8. Спеціальність:   172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Освітньо-професійна програма: Телекомунікаційні системи та мережі
 
9. Спеціальність:173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання
 
10.Спеціальність:173 «Авіоніка»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерний дизайн авіоніки 
11. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма: Обслуговування повітряного руху
 
12. Спеціальність: 272 «Авіаційний транспорт»
Освітньо-професійна програма: Системи аеронавігаційного
обслуговування
 
13. Спеціальність: 171 «Електроніка»
Освітньо-професійна програма:  Електронні системи
 
14.  Спеціальність: 153 «Мікро-та наносистемна техніка»
Освітньо-професійна програма: Мікро- та наноелектроніка
Facultyof Air Navigation, Electronics and Telecommunications
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-aided Control Systems and Automatics
 
 
Speciality:151 «Automation and Computer-integrated Technologies»
Educational Professional Program: Computer-Integrated Technological Processes of Production
 
Speciality:172 «Telecommunications and Radio Engineering»
Educational Professional Program: Telecommunication Systems and Networks
 
Speciality: 173 «Аvionics»
Educational Professional Program: FlightInstruments and Navigation Systems
 
Speciality: 173 «Аvionics»
Educational Professional Program: Computerdesign of Avionics
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Airtraffic Service
 
 
Speciality: 272 «Aviation Transport»
Educational Professional Program: Systems of Air Navigation Service
 
 
Speciality: 171 «Electronics»
Educational Professional Program: Electronic Systems
 
Speciality:153«Micro-and nanosystemengineering»
 
Educational Professional Program: Micro-andnanoelectronics
Факультет архітектури, будівництва та дизайну
 
15. Спеціальність:192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: Промислове та цивільне будівництво
16. Спеціальність:022 «Дизайн»
Faculty of Architecture, Construction and Design
 
Speciality: 192 «BuildingandCivilEngineering»
Educational Professional Program: IndustrialandCivilConstruction
Speciality: 022 «Design»
 
 
Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії
 
17. Спеціальність:121«Інженерія програмного забезпечення»
Освітньо-професійна програма: Інженерія програмного забезпечення
 
18. Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-професійна програма: Комп’ютерні системи та  мережі
19. Спеціальність: 125 «Кібербезпека»
Спеціалізація: Системи та технології кібербезпеки
 
Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering
 
Speciality: 121 «Software Engineering»
Educational Professional Program: Software Engineering
 
Speciality: 123 «Computer Engineering»
Educational Professional Program: Computer Systemsand Networks
Speciality: 125 «Cyber security»  
Educational Professional Program: Cyber security Systems and Technologies
Факультет економіки та бізнес-адміністрування
 
20. Спеціальність 075 «Маркетинг»
Освітньо-професійна програма: «Маркетинг»
Faculty of Economics and Business Administration
 
Speciality 075 «Marketing»
Educational Professional Program: Marketing
 
Факультет екологічної безпеки, інженерії та технологій
 
21. Спеціальність: 101 «Екологія»
Освітньо-професійна програма: Екологія та охорона навколишнього
середовища
 
22. Спеціальність:  162 «Біотехнологія та      біоінженерія»
Освітньо-професійна програма: Фармацевтична біотехнологія
 
Facultyof Environmental Safety, Engineering and Technologies
 
Speciality: 101 «Environmental Studies»
Educational Professional Program: Ecology and Environmental Protection
 
 
Speciality: 162 «Biotechnology and Bioengineering»
Educational Professional Program: Pharmaceutical Biotechnology
Юридичний факультет
 
23. Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма: Правознавство
 
Faculty of Law
 
Speciality: 081 «Law»
Educational Professional Program: Jurisprudence
Факультет транспорту, менеджменту і логістики
 
24. Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма: Логістика
 
25. Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітньо-професійна програма: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 
26. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Освітньо-професійна програма: Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)
 
27. Спеціальність: 275 «Транспортні технології (на повітряному транспорті)»
Освітньо-професійна програма:Мультимодальний транспорт і логістика
 
 
 Facultyof Transport, Management and Logistics
 
Speciality: 073 «Management»
Educational Professional Program: Logistics
 
Speciality: 073 «Management»
Educational Professional Program: Management of Foreign Economic Activity
 
 
 
Speciality: 275 «Air Transport Technologies»
Educational Professional Program: Air Transportation Management
 
 
 
Speciality: 275 «Air Transport Technologies»
Educational Professional Program: Multimodal Transport and Logistics