Курси фахової англійської мови

 
 
 
                                               Курси фахової англійської мови
                                                                                    к. 1-330, т.044-406-70-52
 
                   напрями: англійська для НПП, фахова англійська
  • підвищення комунікативної компетенції з професійної англійської мови;
  • навчальні групи до 10 осіб;
  • можливість формування груп інтенсивного навчання;
  • отримання сертифікату НАУ після закінчення навчання
 

 

 

 

 

 

 
 
Курс  англійської мови професійного спрямування  для викладачів НАУ
Курс розрахований на викладачів та науково-педагогічних працівників, які прагнуть викладати англійською мовою.
Робочу навчальну програму курсу склали завідувач кафедри іноземних мов за фахом  О. Акмалдінова та старший викладач  кафедри  іноземних мов за фахом  І. Козелецька.
Основною метою вивчення курсу  викладачами є досягнення ними  рівня володіння  англійською мовою, достатнього для ведення лекційних, практичних та лабораторних занять, а також контролю знань, отриманих  під час вивчення даного предмету.
Головними завданнями  курсу є удосконалення  та подальший розвиток набутих раніше знань, навичок та вмінь  спілкуватися англійською мовою в межах, визначених програмою, читати  тексти, дістати навички  самостійної  роботи над мовою, навчитися творчо застосовувати  сформовані вміння і навички у ситуаціях, пов'язаних із викладацькою діяльністю.
Вивчення  іноземної мови  передбачає  володіння загальномовною лексикою, знання загальнонаукової лексики та спеціальної термінології з фаху, необхідних в умовах навчального процесу в університеті, а також вміння  вести бесіду та розуміти  англійську мову при безпосередньому  спілкуванні.
В результаті  вивчення навчальної дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" слухач повинен
ЗНАТИ:
- загальну, загальнонаукову  лексику та спеціальну  технічну термінологію, необхідну в умовах навчального процесу  в університеті;
- основні граматичні  та лексичні  особливості перекладу наукової технічної літератури;
- основну суспільно-політичну термінологію;
- словотвірні  морфеми та моделі, особливо  у галузі  термінотворення;
- основні граматичні явища, співвідношення їх форми із значенням.
ВМІТИ:
- розуміти на слух монологічну і діалогічну мову;
- вести монологічне мовлення з питань, пов'язаних зі спеціальністю;
- приймати участь у бесіді-обговоренні;
- передавати в усній  та письмовій формах здобуту при  читанні інформацію англійською мовою;
- розпізнавати  граматичні явища і співвідносити їх форму із значенням  при читанні і переробці англомовного тексту.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Кожне заняття  складається з вивчення лексичної теми  та граматичного матеріалу.
Робота над лексичною темою передбачає введення  основної термінології, закріплення  активної лексики, словосполучень у вправах, на прикладі базових  навчальних  та оригінальних текстів  для самостійного читання.
Вивчення тем орієнтовано на засвоєння основної освітянської термінології, навчання читанню текстів з метою отримання інформації, розвиток навичок говоріння на мовному матеріалі в межах тематики, визначеної програмою.
Вивчення граматичного матеріалу  складається з введення теми, закріплення її у тренувальних  комунікативних вправах та на практичному  перекладі текстів.
СЕРТИФІКАЦІЯ
Навчання на курсах  завершується складанням  випускного екзамену. Рейтингове оцінювання  знань та вмінь, показаних  слухачами, здійснюється  за національною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно»,  «незадовільно» ) та за шкалою ЕСТS.
Слухачі, які  успішно склали екзамен отримують Сертифікат затвердженого зразку.
ТЕРМІН НАВЧАННЯ
Курс розрахований на 84 навчальних  годин , 72 з яких – практичні заняття
Заняття - 2 рази на тиждень в аудиторіях НАУ у вечірній час.
Навчальні групи -  10 осіб.
Подати заяву на навчання можна за телефоном:  044-406-70-52.