Актуальність та показники

Складні та суперечливі процеси, які визначають обличчя сучасного світу, найчастіше називають словом глобалізація. Термін походить від латинського “globe”, куля, - тобто, земна куля постає як символ єдності людства – культурної, ціннісної, технологічної. Зараз активно створюється єдиний інформаційний простір, в якому ми вже фактично живемо, і будуть жити наші нащадки в майбутньому. І один з головних факторів, що скріплює, конституює цей простір – це мова, а ще точніше – англійська мова.

Існує стереотип, що англійську мову  можна швидко та якісно вивчити – достатньо відвідати якісь найновіші та дуже дорогі інтенсивні курси. Як свідчать сучасні психолого-дидактичні дослідження – це міф. Опанувати мову можна лише постійно перебуваючи у мовному середовищі, наприклад, навчаючись англійською мовою. В цьому відношенні навчальні програми є оптимальним поєднанням вітчизняних освітніх традицій та найновіших західних методик, якості освітнього продукту та фінансових затрат на його отримання. Слід відзначити, що опанування навчальних курсів англійською мовою веде в умовах глобалізації до отримання найвищої фахової кваліфікації.  Тим більше, сучасні дослідники пишуть про феномен глобалізації – тобто, для того, щоб мати американський чи західноєвропейський рівень доходів, не обов’язково жити в цих країнах. Сучасні інформаційні технології дозволяють працювати на провідні світові компанії, знаходячись в будь-якій точці земної кулі. Тобто, завдяки мережі Інтернет, не виходячи з власної квартири можна “ходити на роботу” в нью-йоркській чи лондонський офіс.

Зазначимо також, що розвиткові англомовного навчання в галузі авіації сприяє використання сучасних літаків, що виробляються такими компаніями як Boeing та Airbus для авіаперевезень, що здійснюються українськими авіакомпаніями. Оскільки вся технічна документація для цих літаків надрукована англійською мовою та стажування українських спеціалістів авіаційної галузі теж здійснюється англійською мовою, то її поглиблене вивчення становить нагальну необхідність. З іншого боку, успіх українського літакобудування на авіасалоні Ле Бурже (Франція, 2007 р.) зробило актуальним вихід цих літаків на міжнародні авіалінії та високопрофесійну популяризацію здобутків вітчизняного авіабудування. Звичайно, це вимагає підготовки спеціалістів з поглибленим знанням англійської мови, які здатні до її вільного використання як у професійній, так і в між особистісній площині.

Інтеграція в європейському освітньому простір стала в останні роки головним пріоритетом вітчизняної університетської системи. Загальновизнаний досвід в сфері міжнародних зв’язків зробив НАУ провідним університетом країни по імплементації вимог та стандартів Болонської системи, мета якої створення єдиного європейського освітнього простору. З 2005 року в університеті запроваджено кредитно-модульну систему побудови навчальних дисциплін, яка структурно повністю відповідає європейським аналогам. Оскільки високий рівень академічної мобільності (можливість стажування або продовження навчання в будь-якому закордонному університеті) є характерною рисою системи європейської університетської освіти, англомовне навчання стає своєрідним стартовим майданчиком для подібних обмінів. Відповідно, студенти та викладачі англомовних груп – головні претенденти на участь в цих важливих та перспективних програмах.

Орієнтація на найпередовіші науково-технічні здобутки та сучасні освітні технології – характерний принцип побудови навчального процесу в НАУ, який став органічною частиною нашої університетської традиції.  Мова завжди слугує задля чогось – в нашому випадку, задля інтенсифікації науково-технічного співробітництва та діалогу з іноземними колегами, задля своєчасного доступу до їх найновіших розробок, задля можливості стажування в провідних університетах світу. Можна впевнено стверджувати, що НАУ по цим показникам – один з провідних університетів на пострадянському просторі. Наші викладачі та студенти активно співробітничають з університетами Голландії та Франції, Південної Кореї та Китаю, США та Росії, Великої Британії та Швеції. Десятки студентів щорічно проходять стажування за кордоном та приймають участь в міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах.

У світі активно створюється і розвивається єдиний інформаційний простір, де живемо ми і будуть жити наші нащадки в майбутньому. І один з головних чинників, що зміцнює та розширює межі цього простору – це мова, а ще точніше – англійська мова, опанувати яку можна лише постійно перебуваючи у мовному середовищі, а найкраще, навчаючись англійською мовою у ВНЗ. При цьому навчальні програми дисциплін, що викладаються англійською мовою є оптимальним поєднанням вітчизняних освітніх традицій та інноваційних закордонних методик, якості освітнього продукту та фінансових витрат на його утримання.

  

За час функціонування системи англомовної освіти в університеті простежується тенденція збільшення кількості студентів, які навчаються англійською. Так, у 2016/2017 навчальному році англійською мовою навчається біля 1700 студентів, серед яких 130 іноземців з далекого зарубіжжя, а саме: з Індії, Ірану, Пакистану, Китаю, Туреччини, Нігерії, Гамбії, Судану, Лівану, Малайзії.

 

Навчальний процес англійською мовою здійснюють 310 висококваліфікованих викладачів, серед яких 55 професорів та 240 доцентів.

Аналіз досвіду упровадження «Освіта англійською мовою» у НАУ за останні десять років свідчить про позитивну динаміку зростання як кількісних так і якісних показників. Спостерігається зростання як загальної кількості студентів, які навчаються англійською мовою, так і кількості спеціальностей за якими вони навчаються.  Навчання англійською мовою позбавляє абітурієнтів та студентів з інших держав від додаткових витрат часу і коштів на опанування будь-якої іншої мови викладання.

 

Кількість студентів, які навчалися за програмою «Освіта англійською мовою» (2005 – 2015 рр.)

№ з\п

Навчальний рік

Кількість студентів

1

2005 – 2006

951

2

2006 – 2007

1075

3

2007 – 2008

1125

4

2008 – 2009

1248

5

2009 – 2010

1407

6

2010 – 2011

1479

7

2011 – 2012

1538

8

2012 – 2013

1711

9

2013 – 2014

1762

10

2014 – 2015

1809

Усього

14105

 

Кількість студентів, які навчались за програмою «Освіта англійською мовою» (2005 – 2015 рр.)

Інноваційний проект «Освіта англійською мовою» зі студентами НАУ реалізується на 18 спеціальностях освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», а саме такими як: економіка; менеджмент; маркетинг; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; екологія; інженерія програмного забезпечення; комп’ютерна інженерія; кібербезпека; авіаційна та ракетно-космічна техніка; енергетичне машинобудування; автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; хімічні технології та інженерія; електроніка; телекомунікації та радіотехніка; авіоніка; будівництво та цивільна інженерія; авіаційний транспорт; транспортні технології (на повітряному транспорті).

Для підвищення якості навчального процесу науково-педагогічні працівники кафедр університету розробляють навчально-методичне забезпечення англійською мовою (монографії, підручники, посібники, методичні вказівки та рекомендації, лабораторні роботи тощо). Так, у 2014–2015 рр. було розроблено та впроваджено в навчальний процес 38 навчально-методичних праць, серед яких: 1 монографія, 2 підручника, 12 навчальних посібників та 23 навчально-методичних вказівок.

Випускники англомовних груп АКІ різних років

1. Седрік Магре - громадянин Франції, навчався спочатку Ліонській вищій інженерній школі (Технічний університет м. Ліон, Франція), а на п”ятий курс був зарахований  в англомовну групу   ФЛА, де навчався  з першого вересня 2002 року  по лютий  - 2004року, навчаючись на п”ятому курсі , виступав з доповіддю на студентській  НТК «Політ -2003»,   дипломну роботу захистив з відмінною оцінкою по кафедрі авіаційних двигунів (випускник  англомовної групи ФЛА 2004 року). Нині - один з провідних спеціалістів французької  фірми «СНЕКМА» (входить до складу групи SAFRAN Group) з авіаційного двигунобудування  (керівник конструкторського відділу компресорів) є автором  чотирьох патентів).

2. Тісов Олександр Вікторович -  Доцент кафедри Машинознавства НН АКІ, к.т.н. -  випускник англомовної   групи ФЛА 2010 року, в 2008-2009 навчальному році навчався при інституті новітніх технологій під науковим керівництвом проф. Кіндрачука М.В. Захистив дисертацію і отримав диплом кандидата наук НАУ, а в 2012 році  захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата техн. наук.

3.  Пугачевська Євгенія Петрівна - доцент кафедри Технологій аеропортів, к.т.н., Випускниця  англомовної   групи ФЛА 2010 року, була старостою академічної групи,  в 2005-2006 навчальному році навчався при інституті новітніх технологій під науковим керівництвом проф. Ігнатовича С.Р. Захистила дисертацію і отримала диплом кандидата наук НАУ, а в 2014 році  захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата техн. наук.

4. Нікітін Геннадій Андрійович-  начальник відділу стандартів авіакомпанії  “ WIND ROZE”  - випускник  англомовної групи ФЛА 2014 року. Під час навчання брав активну участь в студентській науково-дослідній роботі, виступав з доповідями на конференції «Політ -2012»