Іноземно-мовна підготовка рівня B2 здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Навчання іноземною мовою в НАУ здійснюється виключно за очною формою.
Організація освітнього процесу іноземною мовою здійснюється підрозділами університету (інститутами, факультетами, кафедрами) та підпорядкована Центру новітніх технологій.
Основними видами навчальних занять іноземною мовою в НАУ є:
– лекція;
–  лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
–  консультація.
Вони проводяться виключно відповідною іноземною мовою.
НАУ має право встановлювати інші форми освітнього процесу та види навчальних занять.
Лекції читаються лекторами-професорами і доцентами, а також, у окремих випадках, іншими висококваліфікованими фахівцями, які мають значний досвід наукової, науково-методичної та практичної діяльності та володіють відповідною іноземною мовою. Всі інші види навчальних занять також проводяться викладачами, що мають необхідний рівень володіння іноземною мовою.
Атестація здобувачів вищої освіти іноземною мовою здійснюється екзаменаційними комісіями після завершення теоретичного та практичного навчання на певному освітньому ступені, освітньо-кваліфікаційному рівні або на їх певних етапах, визначених стандартами вищої освіти та навчальними планами НАУ. Строк повноважень екзаменаційних комісій становить один календарний рік.
Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю екзаменаційних комісій здійснює ректор Національного авіаційного університету.