Ліцензовані спеціальності

Відповідно до закону України «Про вищу освіту» №1556-VII з 2016-2017 н.р. в НН ЦНТ розпочато підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Всього в університеті ліцензовано 17 спеціальностей. Підготовка здійснюється на денній, вечірній та заочній формі навчання. У роботі з підготовки докторів філософії задіяні 24 спеціалізовані кафедри 8-ми навчально-наукових інститутів. Науковими керівниками здобувачів Вченою радою університету затверджено і наказом ректора призначено 30 провідних вчених університету. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

 

Шифр спеціальності Ліцензовані спеціальності
051 Економіка
081 Право
101 Екологія
102 Хімія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
142 Енергетичне машинобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
162 Хімічні технології та інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
272 Авіаційний транспорт

 

Шифр спеціальності Спеціальності, що ліцензуються
056 Міжнародні економічні відносини
053 Психологія
054 Соціологія

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу (наукової установи) за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) для кожної спеціальності.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.