Навчальні плани

        Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної
рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей,
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності. Освітня
складова підготовки докторів філософії в Університеті відображена в плані навчального процесу та робочому
навчальному плані.
 
Завантажити:
 
   
 
 
        Аспірант, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів
TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment
, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:
♦ на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури (ад’юнктури), як таких,
що виконані у повному обсязі;
♦ на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття
інших компетентностей (за погодженням з науковим керівником).
 
        Складовою частиною підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії до викладацької діяльності є
асистентська педагогічна практика, проведення якої регламентовано Положенням про проведення асистентської
педагогічної практики  здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії: наказ ректора Університету
від 22.06.2017 № 310/од
 
Завантаження документа: