Академічна мобільність як складова

05-05-2020
 
Академічна мобільність як складова інтернаціоналізації НАУ
 
Сьогодні освіта розвивається і змінюються під впливом процесів інтернаціоналізації. Одним із складових компонентів інтернаціоналізації є академічна мобільність для всіх учасників освітнього процесу. Провідна роль у реалізації академічної мобільності здобувачів та інших учасників освітнього процесу у просторі провідних європейських держав належить ЗВО. Національний авіаційний університет системно підходить до питання інтеграції у європейський та світовий науково-освітянський простір. Спільний європейський освітній простір сприяє розвитку академічної мобільності як студентів, так і професорсько-викладацького складу. Це дає можливість професійній самореалізації, передбачає отримання паралельної освіти, оновлення змісту навчання, свободу вибору індивідуальної програми, посилення творчої та самостійної складової навчання, демократію у відношеннях «викладач – студент», прозорість вступного випробування, підвищує якість трудових ресурсів, володіння мовою, навички інтеграції в культурний простір інших країн.
НАУ активно співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, такими, зокрема, як DAAD, Fulbright та ін. З-поміж них варто виділити насамперед програми DAAD, за фінансового сприяння яких студенти та викладачі мають змогу навчатися в німецьких університетах. Найбільша питома вага в загальному розподілі припадає на міжнародні програми і проекти (Erasmus+ тощо) – 72 %, за ними йдуть договори про співробітництво між ВНЗ – 22 %, потім – власна ініціатива (3 %) та DAAD (3 %). В останні 3 роки спостерігається стала тенденція до підвищення рівня академічної мобільності студентів за рахунок трансферу та накопичення кредитів ECTS. Більшість академічних обмінів студентів відбувається шляхом укладення двосторонніх договорів між НАУ та університетами світу. Станом на 209-2020 рік університет мав близько 40 міжнародних угод про співпрацю.
Організація міжнародного співробітництва та академічної мобільності стрімко посилилася з 11% у 2017 до 38% у 2020 році. Зростання академічної мобільності як вияву інтернаціоналізації вищої освіти відображає загальні тенденції глобалізації економіки, соціального життя та посилення ролі освіти в сучасному житті. Найбільший «стрибок» академічної мобільності відбувся за останні 2 роки. За даними Сектору академічної мобільності, протягом 2019-2020 років зростання академічної мобільності (на 38 % більше) перевищив попередні роки на 67%. Очевидно, що тенденція до зростання академічної мобільності зберігатиметься і надалі