Організація контролю іноземно-мовної підготовки бакалаврів і магістрів

Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою в університеті утворюються окремі групи, які бажають здобувати вищу освіту за кошти фізичних або юридичних осіб та за держзамовленням (із додатковою оплатою освітніх послуг іноземною мовою).

Група формується за умови, що кількість студентів в ній буде не менше, ніж 15-20 осіб.

Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних дисциплін, визначається університетом.

Підготовка фахівців з вищою освітою іноземними мовами здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами.

Перелік спеціальностей, за якими університет здійснює підготовку фахівців іноземними мовами, затверджується ректором НАУ. Порядок зарахування студентів до групи, що навчається іноземною мовою, визначається наступним:

- для зарахування необхідно пройти тестування на володіння іноземною мовою або здати ЗНО;

- вступне тестування з іноземної мови проводиться кафедрою іноземних мов за фахом;

- результати  тестування передаються завідувачу випускової кафедри, що приймає рішення про зарахування студента до іноземномовної навчальної групи на підставі відповідного рішення засідання кафедри та за узгодженням із дирекцією Інституту.

 

Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти (бакалавр, магістр) та отримання відповідного сертифікату.

Сертифікат — документ встановленого у НАУ зразка, який свідчить про те, що випускник НАУ пройшов повний курс підготовки фахівця за програмою бакалавра або магістра іноземною мовою. Сертифікат випускника НАУ  видається студентам, що навчалися чотири, п’ять або п’ять з половиною років в навчальних групах іноземною мовою та успішно здобули освітній ступень бакалавра або магістра. Сертифікат надається випускнику НАУ з метою морального заохочення i стимулювання якісного навчання, удосконалення рівня володіння іноземною мовою, розвитку його творчих здібностей.

Сертифікат призначається наказом ректора Університету випускнику НАУ у вигляді додатку до диплому бакалавра або магістра.

Форма Сертифікату

Текст Сертифікату виконується українською та відповідною іноземною мовами.

Пропозиції про призначення Сертифікату випускнику НАУ приймає Державна екзаменаційна комісія на підставі результатів складання державного іспиту для бакалаврів або результатів захисту бакалаврської роботи, а також на підставі результатів складання кваліфікаційного іспиту та результатів захисту випускних магістерських робіт — для магістрів.

Призначення Сертифікату здійснюється наказом ректора НАУ про видачу Сертифіката. Проект наказу ректора готується Центром новітніх технологій спільно з адміністраторами Інститутів, в яких навчалися випускники НАУ.