Перелік кафедр

 
 
 
                          ПЕРЕЛІК КАФЕДР НАУ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ,
                                    ЩО ПРОВОДЯТЬ ЗАНЯТТЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
 
                                           Аерокосмічний факультет /  Aerospace  faculty
                                               Декан -  Дмитрієв С.О.      Dean - S. Dmytriev
№ п/п
Кафедра
Department
Завідуючий кафедри
Head of the Department
1
Збереження льотної придатності авіаційної техніки
Aircraft Airworthiness Retaining Department
Попов О.В.
O. Popov
 
2
Конструкцій літальних апаратів
Aircraft Design Department
Ігнатович С.Р.
S. Ignatovych
 
3
Технологій виробництва та відновлення авіаційної техніки
Department of Aviation Machines Manufacturingand Repair Technologies
Кудрін А.П.
A.Kudrin
 
4
Технологій аеропортів
Airport Technologies Department
Тамаргазін О.А.
O. Tamargazin
 
5
Аеродинаміки та безпеки польотів
Aerodynamics and Aircraft Flight Safety Department
Іщенко С.О.
S.Ishchenko
 
6
Гідрогазових систем
Hydraulic & Gaseous Systems Department
Бадах В.М.
V. Badakh
7
 
Авіаційних двигунів
Aeroengines Department
Кулик М.С.
M. Kulyk
8
Машинознавства
Engineering Department
Кіндрачук М.В.
M. Kindrachuk
9
Механіки
Mechanics Department
Астанін В.В.
V. Astanin
 
10
Кафедра загальної та прикладної фізики
Department of General and Applied Physics
Поліщук А.П.
A. Polishchuk
 
11
Автоматизації та eнергоменеджменту
Automation & Power Management Department
Захарченко В.П.
V. Zakharchenko
 
                            Факультет аеронавігації, електроніки та телекомунікацій
                         Faculty of Air Navigation, Electronics and Telecommunications
                                 Декан – І. Мачалін                     Dean -  I. Machalin
№ п/п
Кафедра
Department
Завідуючий кафедри
Head of the Department
1
Аеронавігаційних систем
Air Navigation Systems Department
В. Ларін
V. Larin
2
Авіоніки
Avionics Department
С. Павлова
S. Pavlova
 
3
Авіаційних радіоелектронних комплексів
Aviation Radioelectronic Complexes Department
В. Васильєв
V. Vasyliev
4
Електроніки
Electronics Department
Ф. Яновський
F. Yanovsky
5
Аерокосмічних систем управління
Aerospace Control Systems Department
В. Азарсков
V. Azarskov
6
Телекомунікаційних систем
Telecommunication Systems Department
Г. Конахович
G. Konahovich
7
Радіоелектронні пристрої та системи
Radioelectronic devices and systems
Л. Сібрук
L.Sibruk
8
Кафедра авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів
Department of Aviation Computer-Integrated Complexes
 
В. Синєглазов
V. Sineglazov
9
Авіаційної англійської мови
Aviation English Department
Н. Пазюра
N. Pazyura
 
                 Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії/
                    Faculty of Cybersecurity, Computer and Software Engineering
                                         Декан  О.Азаренко              Dean  O.Azarenko
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1
Інженерії програмного забезпечення
Software Engineering Department
О. О. Писарчук
O. Pysarchuk
2
Комп’ютерних систем та мереж
Computer Systems and Networks Department
І. А. Жуков
I. Zhukov
3
Кафедра прикладної математики
Department of Applied Mathematics
П.О. Приставка
P.O. Pristavka
4
Комп’ютеризованих систем управління
Computerized Control Systems Department
О.Є. Литвиненко
O. Lytvynenko
5
Прикладної інформатики
Applied Informatics Department
В. П. Гамаюн
V. Gamayun
6
Кафедра засобів захисту інформації
Department of Information Security Technologies
С.В. Лазаренко
S. Lazarenko
7
Кафедра безпеки інформаційних технологій
Information Technologies Security Department
О.Г. Корченко
O.Korchenko
 
                                Факультет економіки та бізнес-адміністрування
                               Faculty of Economics and Business Administration
        в.о. декана                 Петровська С.В.                      Acting Dean   S. Petrovska
        Голова НМРР                    Тофанчук А.                    Head of the SMEB               A. Tofanchuk
 
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1.
Кафедра економічної теорії
Economic Theory Department
Засанський В.В.
Zasanskyi V.V.
2.
Кафедра економіки та бізнес-технологій
Economics and Business Technologies Department
Ушенко Н.В.
Ushenko N.V.
3.
Кафедра економіки повітряного транспорту
Air Transport Economics Department
Ареф’єва О.В.
Arefieva O.V.
4.
Кафедра маркетингу
Marketing Department
Смерічевський С.Ф.  Smerichevskyi S. F.
5.
Кафедра фінансів, обліку і аудиту
Finance, Accounting and Audit Departmet
Гайдаржийська О.М.
Gaydarzhiyskaya O.M.
 
                         Факультет транспорту, менеджменту та логістики
                             Faculty of Transport, Management and Logistics
                     Декан                      Ільєнко О.В.                     Dean       Ilienko O.V.
        Голова НМРР                    Шевченко І.В.                    Head of the SMEB              Shevchenko I.V.
 
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1.
Кафедра організації авіаційних перевезень
Air Transportation Management Department
Юн Г.М.
Yun G.M.
2.
Кафедра вищої математики
Higher Mathematics Department
Ластівка І.О.
Lastivka I.O.
3.
Кафедра мультимодальних перевезень
Multimodal Transportation Department
Соколова О.Є.
Sokolova O.Ye.
4.
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Management of Foreign Economic Activity of Enterprises Department
Кириленко О.M
Kyrylenko O.M
5.
Кафедра логістики
Logistics Department
Григорак М.Ю.
Grygorak M.Yu.
 
                                   Факультет архітектури, будівництва та дизайну
                               Faculty of Architecture, Civil Engineering and Design
                             Декан Чемакіна О.В.                               Dean Chemakina O.V.
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1
Соmputer Technologies of Construction Department
Кафедра комп’ютерних технологій будівництва
Lapenko O. I.
Лапенко О. І.
2
Reconstruction of Airports and Highways Department
Кафедра реконструкції аеропортів та автошляхів
Beljatynskij A. O.
Бєлятинський А. О.
3
Computer Technologies of Design and Graphics Department
Кафедра комп’ютерних технологій дизайну і графики
Bachta E.T.
 
Башта Е. Т.
 
                             Факультет екологічної безпеки, іженерії та технологій
                        Faculty of Environmental Safety, Engineering and Technologies
                                Декан Бойченко С.В.                                Dean Boichenko S.V.
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1
Department of Civil and Industrial Safety
Кафедра цивільної та промислової безпеки
Glyva V.A.
Глива В.А.
2
Ecology Department
Кафедра екології
Frolov V.F.
Фролов В.Ф.
3
Biotechnology Department
Кафедра біотехнології
Garkava K.G.
Гаркава К.Г.
4
Department of Chemistry and Chemical Technologies
Кафедра хімії і хімічної технології
Chumak V.L.
Чумак В.Л.
5
Department of Aerospace Geodesy
Кафедра аерокосмічної геодезії
Zheleznyak O.O.
О.О.Железняк
6
Department of Land Management and Cadastre
Кафедра землеустрою та кадастру
Novakovska I.O.
Новаковська І.О.
7
Biocybernetics and Aerospace Medicine
Біокібернетики та аерокосмічної медицини
Kuzovik V.D.
Кузовик В.Д.
 
                                                      Юридичний факультет/ Faculty of Law
                                                     Декан  Сопілко І.М.            Dean  Sopilko I.M.
                 Голова НМРР Вишновецький В.М.  Head of the SMEB Vyshnovetskyi V.M.
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1
Кафедра теорії та історії держави і права
Department of  Theory and  History of  State and  Law
Borodin I.L.
Бородін І.Л.
2
Кафедра цивільного права і процесу
Department of  Civil Law and Trial
Вишновецька С.В.
Vyshnovetskа С.V.
3
Кафедра конституційного і адміністративного права
Department of Constitutional and Administrative Law
Pyvovar Yu.I.
Пивовар Ю.І.
4
Кафедра кримінального права і процесу
Department of Criminal Law and Processes
Лихова С.Я.
Likhova S.Ya.
5
Кафедра господарського, повітряного та космічного права
Department of Commercial, Air and Space Law
Юлдашев C.O
Yuldashev  S.O
 
                                     Факультет міжнародних відносин
                                       Faculty of International Relations
Декан                   Ю.О. Волошин                   Dean              Yu.O.Voloshyn
Голова НМРР    М.П. Висоцька        Head of the SMEB    M.P. Vysotska
 
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1.
Кафедра міжнародного права
International Law Department
Драчов О.В.
Drachov O.V.
 
                                Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій
                                  Faculty of Linguistics and Social Communications
 
                   Декан                   С.М. Ягодзинський            Dean     S.M. Yagodzinsky
               Голова НМРР   А.М. Кокарєва                     Head of the SMEB   A.M. Kokarieva
 
№ п/п
Кафедра
Department
Завідувач кафедри
Head of the Department
1.
Кафедра педагогіки та психології професійної освіти
Pedagogics and Psychology of Professional Education Department
Лузік Е.В.
Luzik E.V.
2.
Кафедра української мови та культури
Ukrainian Language and Culture Department
Бурлакова І.В.
Burlakova I.V.
3.
Кафедра історії та документознавства
History and Documentation Department
Тюрменко І.І.
Tiurmenko I.I.
4.
Кафедра філософії
Department of Philosophy
Дротянко Л.Г..
Drotianko L.G.
5.
Кафедра соціології та політології
Sociology and Political Science Department
Хомерікі О.А.
Khomeriki O.А.
6.
Іноземних мов за фахом
Foreign Languages for Specific Purposes
Акмалдінова О.М.
Akmaldinova O.M.
7
Іноземних мов та прикладної лінгвістики
Foreign Languages and Applied Linguistics
Шостак О. Г.
Shostak O. G.