Підготовка та контроль з фахової іноземної мови професорсько-викладацького складу

Реалізація даного проекту полягає у підвищенні ефективності забезпечення якісного процесу навчання студентів за 18 спеціальностями англійською мовою за рахунок підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу НАУ.

За останні десять років отримали сертифікат «Англійська мова професійного спрямування з правом викладання» англійською мовою 278 викладачів, а за 2014–2015 рр. – 32 викладачі, з них: 4 доктори наук, 20 кандидатів наук і 8 старші викладачі.

Кількість викладачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікат «Англійська мова професійного спрямування з правом викладання»

№ з\п

Навчальний рік

Кількість викладачів

1

2005 – 2006

21

2

2006 – 2007

18

3

2007 – 2008

32

4

2008 – 009

30

5

2009 – 2010

27

6

2010 – 2011

34

7

2011 – 2012

33

8

2012 – 2013

16

9

2013 – 2014

35

10

2014 – 2015

32

Усього

278

 

Кількість викладачів, які пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали сертифікат «Англійська мова професійного спрямування з правом викладання»

Особлива увага приділяється інноваційному методичному забезпеченню даного проекту. Базовим підручником є «English for Technical University Teachers», написаний авторським колективом викладачів кафедри іноземних мов за фахом. Підручник містить розділи, що органічно охоплюють професійну тематику (такі як: «Academic Activities», «Age of HiTech») і питання, що є цікавими для широкого кола читачів (наприклад, «English as International Language» та «Way to Idiomatic English», «Environmental Issues»). Ретельно дібрані різноманітні вправи, що додаються до кожного тексту і допомагають опанувати лексичний та граматичний матеріал. Широко використовуються аудіо- та відео-записи, матеріали сучасних англомовних видань.

Оцінювання відкритих занять викладачів проекту «Освіта англійською мовою» здійснюється за 100-бальною шкалою з урахуванням з певних критеріїв.

1. Загальні вимоги до лінгвістичної компетенції викладача:

-     загальне володіння англійською мовою;

-     володіння термінологією з фахової дисципліни;

-     якість мовного висловлювання.

2. Змістовність, інформативність мовного висловлювання.

3. Основні вимоги до організації навчального заняття з дисципліни:

-     навчально-методичне забезпечення лекційного та практичного заняття;

-     використання наочних та сучасних технічних засобів навчання;

-     використання новітніх інформаційних технологій навчання та інноваційних методик викладання;

-     ведення конспектів студентами, наявність робочих зошитів для практичних занять.

До критеріїв загальної рейтингової оцінки роботи викладача проекту «Освіта англійською мовою» можна віднести:

-     рейтингова оцінка відкритого заняття;

-     обсяг академічного навантаження та кількість дисциплін, що викладаються англійською мовою;

-     наявність науково-навчальних публікацій англійською мовою за фахом викладання;

-     результати анкетування студентів (за 5-бальною системою).

Анкета «Викладач очима студентів», що систематично пропонується студентам, містить питання щодо володіння викладачем спеціальною термінологією, загального володіння англійською мовою, доступності та логічності презентації навчального матеріалу, здатності роз’яснювати незрозумілі питання, забезпеченості курсу англомовною навчальною літературою, використання технічних засобів навчання, сучасних інформаційних технологій навчання та новітніх методик викладання, наочного приладдя, вміння налагоджувати зворотній зв’язок з аудиторією тощо.

Зарахування слухачів курсів у групи здійснюється наказом ректора за результатами попереднього тестування на підставі заяви викладача, подання завідувача відповідної кафедри та за згодою директора ЦНТ.

Підготовка фахівців здійснюється у два етапи.

На першому етапі на курсах здійснюється підготовка викладачів загальних та спеціальних дисциплін для забезпечення навчання іноземною мовою в НАУ із розрахунку 144 академічних годин практичних занять (72 год. + 72 год.). Рівень підготовки визначається рубіжним /підсумковим екзаменом і підтверджується свідоцтвом відповідного зразка, яке видається Центром новітніх технологій НАУ.

На другому етапі здійснюється підготовка слухачів з іноземної мови за окремими програмами, які відповідають вимогам міжнародного рівня. По закінченні підготовки рівень володіння мовою підтверджується сертифікатами  залежно від програми підготовки.

Набір у групи проводиться за результатами спеціального тестування.

При наявності сертифікату міжнародного зразка співробітник, що задіяний в освіті іноземною мовою, може отримувати додаткову оплату за узгодженням з ректором, а також рекомендуватися для робіт, пов'язаних з освітою іноземною мовою, у партнерські установи та організації в Україні та за кордоном.

Викладачі, які за підсумками попереднього тестування продемонстрували знання іноземної мови рівня А/відмінно або В/добре допускаються до екзамену на право отримання свідоцтва екстерном.

До викладання навчальних дисциплін іноземною мовою допускаються викладачі, що мають відповідне свідоцтво про проходження курсів та здачу іспиту або про складання іспиту екстерном, видане Центром новітніх технологій НАУ. Рівень оцінки знань з англійської мови для допуску до викладання має бути не менше, ніж добре/82/В.

Приймання іспиту з іноземної мови у співробітників НАУ для права викладання дисциплін іноземною мовою здійснюється кафедрою іноземних мов за фахом. Допуск до екзамену екстерном здійснюється на підставі заяви викладача, службового подання завідувача відповідної кафедри та наказу ректора. Екзамени екстерном проводяться два рази на рік. У випадку необхідності екзамени екстерном можуть бути проведені додатково у середині семестру за наказом ректора. 

Також до викладання дисциплін іноземною мовою може бути допущений співробітник НАУ, що має сертифікат рівня не нижче В2, за відповідним поданням завідувача кафедри та узгодженням з Директором Центру новітніх технологій та проректором  з навчальної та виховної роботи.

В окремих випадках до навчального процесу можуть бути допущені викладачі, які проходять або мають наміри пройти курс навчання з іноземної мови та ще не мають сертифікату. Якщо за результатами контролю вони отримують оцінку не нижче від добре/75/С, то вони можуть бути допущені до викладання дисциплін іноземною мовою, проте із зменшенням розміру премії.

Контроль якості викладання іноземною мовою викладачів НАУ здійснюється не менше одного разу на сім років у вигляді запланованого відвідування відкритих і (або) показових лекцій. Контроль здійснюється шляхом формування комісії у складі представника кафедри іноземних мов за фахом, координатора освіти іноземною мовою відповідного інституту та представника кафедри, де працює викладач.