Про програму

        Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 23.03.2016 № 261, починаючи з 2016-2017 н.р. в аспірантурі Університету здійснюється

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою) та заочною формою

навчання. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Станом на 1 січня 2019 р. освітня складова в Університеті здійснюється за 22 спеціальностями, становить 60 кредитів

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) та відображена в навчальному плані

наступними циклами:

  • обов’язкових навчальних дисциплін – 21 кредит ЄКТС;
  • дисциплін загальної професійної підготовки – 18 кредитів ЄКТС;
  • практичної підготовки – 6 кредитів ЄКТС;
  • дисциплін за вільним вибором аспіранта – 15 кредитів ЄКТС.

Для забезпечення освітньої підготовки здобувачів задіяно 32 спеціалізованих кафедрита 72 наукових керівників

аспірантів - провідних фахівців Університету для проведення асистентської педагогічної (виробничої) практики.

 

                                                                       Загальна схема освітньої підготовки

 

Забезпечення освітньої підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії належить до відання центру

організації освітньо-наукової діяльності студентів та молодих учених ІНТЛ.

 

Зворотній зв’язок:

тел: + 38 044 406 70 52

е-mail: osvn_PhD@nau.edu.ua

ауд: 1.330