Умови вступу та навчання

Умови вступу та навчання на здобуття наукового ступеня доктора філософії
З 2016 року  НАУ розпочав підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з терміном навчання 4 роки (перші 2 роки здобувачі навчаються за розробленими освітньо-науковими планами та 2 роки за індивідуальними планами). Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому. Вступним випробуванням до аспірантури та прикріпленню поза аспірантурою надаються вагові коефіцієнти, які нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:
– вступного іспиту зі спеціальності в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності (ваговий коефіцієнт – 0,5);
– вступного іспиту з англійської мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, International English Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного випробування з англійської мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з англійської мови з найвищим балом (ваговий коефіцієнт – 0,25);
– реферату з презентацією дослідницьких пропозицій та досягнень за підписом наукового керівника (ваговий коефіцієнт – 0,05).
Особам, які вступають до аспірантури за іншою галуззю знань (спеціальністю), ніж та, яка зазначена у дипломі про вищу освіту, предметною комісією з основної спеціальності призначається додаткове вступне випробування зі спеціальності суміжної галузі знань. Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.
Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також враховуються наступні показники:
– середній бал додатку до диплому про вищу освіту (ваговий коефіцієнт – 0,05);
– додаткові бали за наукові досягнення (ваговий коефіцієнт – 0,15).
Рейтинговий список вступників до аспірантури та прикріплення поза аспірантурою впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників та здобувачів за кожною спеціальністю зазначаються:
–      прізвище, ім'я, по батькові вступника;
–   прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника;
–     бали.
 Конкурсний відбір для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється за результатами вступних випробувань, критерії оцінювання яких зазначено у Порядку вступу до аспірантури НАУ.
 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 
ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ

 
Вступники до аспірантури університету складають вступні випробування:
–       додаткове вступне випробування (в разі необхідності) для осіб, які вступають до аспірантури за іншою галуззю знань (спеціальністю) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста);
–       зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
–      з англійської мови за програмою, яка відповідає рівню В2 загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Наявність у вступника до аспірантури сертифікату рівня В2 прирівнюється до оцінки 100 балів за вступне випробування.
–       реферат з презентацією дослідницьких пропозицій виконується за вимогами відповідної кафедри та оцінюється, незалежною від вступного випробування зі спеціальності оцінкою за 100-бальною шкалою.
Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності та англійської мови. Додаткове вступне випробування оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він втрачає право брати участь у конкурсі.
Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на вступних випробуваннях зі спеціальності та іноземної мови оцінюватимуться за 100-бальною шкалою.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури НАУ включає:
– заява установленої форми (візується вступником у наукового керівника – штатного науково-педагогічного працівника НАУ, завідувача кафедри, директора інституту/декана факультету);
– заява про зарахування до аспірантури;
– згода на збір та обробку персональних даних;
– копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності;
– копія додатку до диплома з оцінками;
– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена науковим керівником;
– особовий листок з обліку кадрів установленої форми;
– автобіографія;
– фото розміром 3,5 × 4,5 см;
– копія сторінок паспорту з відмітками;
– копія ідентифікаційного номера;
– копія трудової книжки;
– довідка з місця роботи;
– медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-о (для іноземних громадян довідка про стан здоров’я завіряється у медичному центрі НАУ);
– два конверти формату А–5;
– оригінал диплома про повну вищу освіту і паспорт пред’являються вступником.
 
Строки прийому заяв та повних комплектів обов`язкових документів від осіб, які беруть участь у вступних випробуваннях до аспірантури:
 01.03.2017 р. – 30.06.2017 р.
Проведення вступних випробувань:
03.07.2017 р. – 11.07.2017 р.